Privacy statement Accuraat Accountants BV

Uw privacy is voor ons een belangrijke zaak. Wij verwerken persoonsgegevens om aan wettelijke eisen te voldoen of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Wij nemen passende maatregelen om onder andere misbruik, verlies of onbevoegde toegang tegen te gaan. In deze verklaring leggen wij uit wat we doen met uw persoonsgegevens.

Wie zijn wij?

Accuraat Accountants B.V. is gevestigd aan de Brinkstraat 5 te 7683 BM Den Ham. De vennoten W.C. Remmelink, E.J.H. Huisjes en H.J. Bosch zien toe op en zijn het eerste aanspreekpunt inzake de verwerking van persoonsgegevens. Wij zijn telefonisch (0546-672648) en per e-mail (info@accuraat.com) bereikbaar.

Onze website is https://www.accuraat.com/

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van:

1. De wettelijk verplichte identificatie, het opstellen van een risicoprofiel inzake de WWFT, het uitvoeren van overeengekomen werkzaamheden, het uitvoeren van overige wettelijke verplichtingen en/of het onderhouden van contacten.

2. De salarisadministratie, namelijk het berekenen, vastleggen en verwerken van salarissen, vergoedingen, belastingen, premies en pensioenen aan of ten behoeve personeelsleden of vergelijkbare betrokkenen, het aanmaken van betaalbestanden, het regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met het beëindigen van het dienstverband en/of het uitvoeren van overige wettelijke verplichtingen in het kader van de salarisverwerking.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

1. Voor- en achternaam

2. Geslacht

3. Titulatuur

4. Geboortedatum

5. Nationaliteit

6. Geboorteplaats

7. Burgerlijke staat

8. Adresgegevens

9. Telefoonnummer

10. E-mailadres

11. Bankrekeningnummer

12. Kopie identiteitsbewijs ten behoeve van identificatieplicht

13. Overige gegevens welke vanuit wettelijk plicht worden voorgeschreven

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- Burgerservicenummer (BSN)

- Nationaliteit (voor zover wij een identiteitsbewijs opslaan wanneer daar wettelijke plicht voor bestaat)

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1. Als u ons opdracht geeft gegeven voor het uitvoeren van accountancyopdrachten zoals:

1. Het uitvoeren van een samenstellingsopdracht

2. Het opstellen van een uitgebreide winstaangifte

3. Belastingaangiften opstellen en indienen

4. De personeels- en salarisadministratie

5. Het uitvoeren van financiële, fiscale, juridische (advies)opdrachten

1. Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte of de salarisadministratie, zoals hierboven vermeld.

2. Als deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben, zodat wij u kunnen vragen kunnen stellen ten behoeve van onze dienstverlening en het verzenden van een nieuwsbrief

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maken wij gebruik van beveiligde servers, beveiligingssoftware en dubbele authenticatie bij online verwerking. Ook zijn gegevens in softwarepakketten afgeschermd door persoonlijke inlog van personeelsleden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via klachten@accuraat.com. Als u niet tevreden bent met de afhandeling van uw melding, dan kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

1. Voor de vastlegging van persoonsgegevens in applicaties en dossiers ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening volgen wij de wettelijke bewaartermijn, welke in de meeste gevallen 7 jaar bedraagt.

2. De verzamelde informatie uit hoofde van de WWFT voor een periode van vijf jaar na het aflopen van de zakelijke relatie. In gevallen waarvan wij een melding hebben gedaan vijf jaar na het doen van de melding.

3. Gegevens van een prospect tot 30 dagen nadat gebleken is dat er geen klantrelatie wordt aangegaan.

4. Op uw verzoek worden uw persoonsgegevens bij ons verwijderd.

Wanneer delen wij persoonsgegevens met derden?

Het uitgangspunt is dat wij uw persoonsgegevens niet met anderen delen. Als wij dit wel doen dan doen wij dit als u daar toestemming voor heeft gegeven, als het voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is of als dit een wettelijke verplichting is. Partijen met wie wij gegevens delen zijn bijvoorbeeld de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, pensioenfondsen, banken, verzekeraars, notarissen en dergelijke.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij – als dat noodzakelijk is - een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Accuraat Accountants B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Mochten wij uw persoonsgegevens aan andere derden verstrekken dan doen wij dit alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Gebruiken wij Cookies of vergelijkbare technieken?

Accuraat Accountants B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken, wij houden geen bezoekersgegevens bij van onze website. Op de website zijn links opgenomen naar websites van anderen, hoewel wij de website zorgvuldig hebben ingericht dragen wij geen verantwoordelijkheden ten aanzien van (het gebruik van persoonsgegevens van) anderen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klachten@accuraat.com. Om zeker te zijn dat u een verzoek doet of bezwaar maakt ten aanzien van uw eigen gegevens zullen wij na ontvangst met u in contact treden en u vragen om een aanvullende vorm van identificatie, zodat er geen misbruik van gemaakt kan worden.

Wij wijzen u ook op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Welke rechten hebben wij nog meer?

Wij kunnen deze privacyverklaring te allen tijde aanpassen, bijvoorbeeld omdat de regelgeving omtrent de privacy verandert. Op onze website is altijd de laatste versie zichtbaar.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact met ons op (0546-672648 of info@accuraat.com).